Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS-, INSTALLATIE- EN BETALINGSVOORWAARDEN (B2C)

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1 Deze algemene verkoops-, levering-, installatie- en betalingsvoorwaarden zijn van

toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van ADDEV BV evenals

de uitvoering daarvan.

1.2 Behalve bijzondere koop-, leverings-, installatie- of betalingsvoorwaarden, vermeld op

de voorzijde van de factuur of op de voorzijde van de offerte en ondertekend voor

akkoord door de klant en door een bestuurder van ADDEV BV, alsook eventuele addenda

houdende opschortende voorwaarden, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, deze

algemene verkoops-, leverings-, installatie- en betalingsvoorwaarden van toepassing

dewelke hieronder zijn vermeld.

1.3 De algemene koop-, leverings-, installatie of betalingsvoorwaarden die voorkomen op

documenten van de klant aanvaardt ADDEV BV niet. In geval van uitdrukkelijke

aanvaarding van de algemene voorwaarden van de klant door een bestuurder van ADDEV

BV gelden onderhevige voorwaarden als aanvullend.

1.4 ADDEV BV kan deze algemene verkoops-, leverings-, installatie- en

betalingsvoorwaarden steeds zonder afzonderlijke kennisgeving wijzigen. De gewijzigde

voorwaarden zijn evenwel niet van toepassing op reeds voorheen gesloten

overeenkomsten of voorheen geplaatste én aanvaardde bestellingen. Elke bestelling of

overeenkomst gesloten of geplaatst en aanvaard na de wijziging, houdt een aanvaarding

in door de klant van de nieuwe algemene verkoops-, leverings-, installatie- en

betalingsvoorwaarden. Hij zal ze voor kennisname en aanvaarding ondertekenen.

ARTIKEL 2: WEBSITE

2.1 Het gebruik van de website van ADDEV BV is steeds op eigen risico. ADDEV BV heeft

alle nodige technische, juridische en organisatorische maatregelen genomen om de

website-gebruikers een veilige en goede werking ervan te garanderen, zonder dat dit

evenwel een resultaatsverbintenis is. De op de website aangereikte informatie is evenwel

niet bindend wanneer zij niet overeenstemt met de informatie op de offertes of

overeenkomsten. Laatstgenoemde documenten hebben steeds voorrang.

2.2 Op de website van ADDEV BV, mailing en overige aanbiedingen via onder meer sociale

media, worden de aangeboden goederen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw

als mogelijk afgebeeld en beschreven. Lichte afwijkingen op vlak van vorm, kleur,

afmetingen, samenstelling, prijs en andere gegevens zijn steeds mogelijk.

2.3 De aanbiedingen op de Belgische website van ADDEV BV zijn uitsluitend gericht op de

Belgische markt.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

3.1 De op de offertes weergegeven prijzen zijn vermeld in euro, inclusief B.T.W. en zijn

zonder akkoord van de klant (14) veertien dagen geldig.

3.2 De prijzen kunnen beschouwd worden als een absolute forfait en zij zijn daarenboven

gebaseerd op de thans geldende waarden en prijzen van lonen, goederen en materialen.

Indien deze na het uitreiken van een offerte wijzigingen ondergaan behoudt ADDEV BV

het recht voor om deze wijzigingen door te rekenen aan de klant. Ingeval de klant niet

akkoord gaat met de nieuw doorgerekende prijzen, dan vervalt de bestelling kosteloos.

Hiervoor kan geen schadevergoeding gevorderd worden van ADDEV BV door de klant.

3.3 Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte

van de bestelling tegen het overeenkomstige gedeelte van de totale prijs. Indien de

uitvoeringsplannen gewijzigd worden en/of er foutieve gegevens verschaft zijn op basis

waarvan de bestelbon werd opgesteld, heeft ADDEV BV het recht om de prijzen aan te

passen aan de gevraagde uitvoering. De klant zal hiervan worden ingelicht.

3.4 De op de offerte of factuur weergegeven prijzen houden geen rekening met

onderbrekingen en/of vertragingen die niet te wijten zijn aan ADDEV BV. Indien de

onderbrekingen en/of stagnatie aan de klant te wijten is, dan zullen hiermee gepaard

gaande kosten voor rekening van de klant zijn.

ARTIKEL 4: BESTELLINGEN

4.1 De klant plaatst/bevestigt zijn bestelling door ondertekening van de onderhavige

offerte. Hierdoor verklaart de klant tevens over de vereiste hoedanigheid en

bekwaamheid te beschikken om dergelijke overeenkomsten aan te gaan, of dit te doen

mits toezicht en toestemming van een persoon die over de vereiste hoedanigheid en

bekwaamheid beschikt.

4.2 Bij gebreke aan ondertekening van de offerte door de klant binnen (14) veertien dagen

komt deze van rechtswege te vervallen, behoudens bevestiging door een

vertegenwoordiger van ADDEV BV.

4.3 De door de vertegenwoordigers van ADDEV BV aanvaarde bestellingen gelden slechts

als voorlopig en voorwaardelijk aanvaard en zijn slechts definitief bindend na

ondertekening van de offerte/bestelbon door een bestuurder van ADDEV BV.

4.4 ADDEV BV zal een voorschot van 40% op de totaalprijs incl. btw aanrekenen binnen de

(14) veertien dagen nadat de klant zijn bestelling plaatste en/of de offerte ondertekende,

dan wel na manifestatie van de opschortende voorwaarde, middels factuur die uiterlijk

voor de vervaldag door de klant betaald moet worden en waarop de algemene

factuurvoorwaarden van ADDEV BV van toepassing zijn. Na betaling van het voorschot van

40,00% inclusief BTW start bij ADDEV BV de productie van de goederen.

4.5 Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van het voorschot van

de klant en geleverd en geïnstalleerd zolang de voorraad strekt en in overleg tussen de

klant en ADDEV BV. ADDEV BV behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren.

Desgevraagd zal ADDEV BV aan de klant de reden daarvan meedelen.

4.6 Als een goed niet (meer) in voorraad is, wordt de klant daarvan op de hoogte

gebracht. Als door omstandigheden buiten de wil van ADDEV BV goederen of

vervangende goederen niet (meer) geleverd kunnen worden, wordt hetzij de bestelling

van de klant kosteloos geannuleerd, hetzij een volwaardig alternatief aangeboden en

wordt de klant daarover ingelicht. Het voorschot van de klant wordt, in geval van

annulatie, dan ook teruggestort, dan wel, in geval van aanvaarding van het alternatief,

herzien.

ARTIKEL 5: LEVERING- EN INSTALLATIE

5.1 De leverings- en installatie termijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt.

ADDEV BV streeft een redelijke leveringstermijn na, in verhouding tot de aard en omvang

van de bestelling en de wensen van de klant. De leverings- en installatietermijn wordt

steeds in de mate van het mogelijke in onderling overleg bepaald.

5.2 Vertraging in de levering- en installatietermijn buiten de wil van ADDEV BV door daden

van de klant of van derden dan wel vanwege stakingen, ongevallen, invoerverbod, gebrek

aan transportmiddelen, machinebreuk of van andere situaties van overmacht machtigt de

klant niet de ontbinding van deze overeenkomst te vorderen, behoudens wanneer de

uitvoering van de bestelling of overeenkomst onmogelijk is geworden. De klant kan in

ieder geval geen schadevergoeding eisen.

5.3 De overeengekomen leverings- en installatietermijn worden verlengd indien de klant

nalaat tijdig de gevraagde documenten over te maken of haar noodzakelijke medewerking

te verlenen.

5.4 Indien de levering- en/of installatie, op verzoek van de klant, binnen een kortere

tijdspanne dan de normale of voorziene termijn dient te gebeuren en dit extra kosten

veroorzaakt, dan vallen deze kosten integraal ten laste van de klant. Deze kost wordt

alsdan eenvoudig doorgerekend op de factuur.

5.5 De goederen worden vervoerd op gevaar, kosten en risico van de klant behoudens

wanneer de verzending vrachtvrij zou gebeuren. De klant is verantwoordelijk voor de

juistheid van het werfadres. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst

onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen

worden gestockeerd of geïnstalleerd. Rekening houdend met de afmetingen van de

vrachtwagen, de te leveren goederen en de ondergrond. Voor elke levering brengt de

klant ADDEV BV op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften die op de leveringsplaats

voor het onthaal van externe bedrijven gelden (preventieplan, veiligheidsprotocol,

instructies). De klant is gehouden de staat van de goederen na te gaan bij hun aankomst

en is zelf verantwoordelijk voor eventueel verhaal tegen de vervoerders. De werf dient

door de klant toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken

op een veilige manier mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange

wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend. Indien de goederen niet

door de klant worden afgehaald of door ons kunnen afgeleverd worden op het

afgesproken tijdstip, worden er stockagekosten aangerekend. Tevens wordt in geval de

facturatie onmiddellijk opeisbaar.

winstderving,…) te verhalen op de klant. De klant zal ADDEV BV op eerst verzoek en na

voorlegging van de relevante stavingstukken waaruit de schade blijkt, vergoeden.

5.7 De door de klant opgegeven plaats moet vrij zijn van obstakels in en boven de grond.

Onder obstakels wordt o.a. (niet-limitatief) verstaan: puin, boomstronken of wortels,

struiken, oude funderingen, greppels, leidingen en verder alles waarvoor hak- en/of

breekwerk en/of egalisatie nodig is. Aanwezigheid van obstakels kan aanleiding geven tot

het berekenen van een meerprijs. De schroefpalen die dienen voor de fundering en die

door ADDEV BV mee worden geleverd zijn slechts inbegrepen in de prijs ten belope van 2

meter lopende in de diepte t.o.v. het maaiveld. Indien schroefpalen gebruikt worden die

deze afmeting overschrijden, zal dit aanleiding geven tot het berekenen van een

meerprijs.

5.8 De klant dient vóór de levering alle administratieve formaliteiten (o.a. vergunningen)

te vervullen die voor de plaatsing en installatie van de goederen op zijn terrein vereist zijn.

In geen geval is ADDEV BV verantwoordelijk in geval van problemen of vertraging bij het

(niet) verkrijgen van de administratieve vergunningen en documenten.

5.9 Indien ADDEV BV instaat voor grond- en/of funderingswerken staat ADDEV BV

opzichtens de klant slechts in voor het goed uitvoeren van de werken op een wijze dat het

geleverde correct kan worden geïnstalleerd. ADDEV BV kan nooit gehouden zijn tot enige

schadevergoeding aan de klant met betrekking tot deze werken. ADDEV BV is verder niet

verantwoordelijk voor foutloze hinder uit nabuurschap (art. 544 BW) die derden

ondervinden met betrekking tot deze werken. De klant zal ADDEV BV hiervoor integraal

vrijwaren.

5.10 Tijdens officiële vakantiedagen en het bouwverlof kan ADDEV BV geen goederen

leveren en/of installeren. Ook zijn de productie en burelen dan gesloten.

5.11 Leveringen en/of installaties doet ADDEV BV enkel in Vlaanderen. Voor leveringen

en/of installaties van goederen buiten Vlaanderen wordt er altijd een offerte op maat

gemaakt, ongeacht de omvang van de bestelling.

5.12 Het ondertekenen door de klant voor ontvangst van goederen sluit de aanvaarding

van de conforme levering en installatie van de goederen in. De keuring en oplevering van

werken gebeurt onmiddellijk en eventueel stilzwijgend op het ogenblik van de beëindiging

ervan en dit ongeacht of er al dan niet een openstaand factuursaldo bestaat. Behoudens

in geval van andersluidende schriftelijke overeenkomst worden de werken, zelfs

gedeeltelijke werken en ongeacht of zij al dan niet beëindigd zijn, opgeleverd door de

ingebruikname ervan en dit ongeacht of dit gebeurt door andere ambachten of door de

klant of derden. Eventuele opmerkingen dienen derhalve geformuleerd op het ogenblik

van de beëindiging en inspectie der werken. De oplevering, ook

stilzwijgend, sluit elke betwisting uit over zichtbare of verborgen gebreken.

ARTIKEL 6: AANVAARDING, GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID

& EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Klachten betreffende gebreken moeten ons bereiken binnen de (20) twintig maanden

na de effectieve leveringen installatiedatum en bij aangetekend schrijven. In het andere

geval wordt zij niet aanvaard. Dezelfde bepaling geldt voor wat betreft een eventueel

protest van facturatie, welke aan ADDEV BV overgemaakt moeten worden binnen de 8

dagen na factuurdatum. Ingeval ADDEV BV de gegrondheid van de klacht erkent, is de

verplichting van ADDEV BV, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding, ertoe

beperkt de betwiste materialen te herstellen. ADDEV BV is niet aansprakelijk voor de

wijzigingen inzake constructie, maten, samenstelling en kleur van materialen door de

 

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS-, INSTALLATIE- EN BETALINGSVOORWAARDEN (B2C)

fabrikant en/of leverancier aangebracht of voor aanpassingen en herstellingswerken die

de klant zelf liet uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van ADDEV BV. Wanneer de

facturatie tijdig en terecht geprotesteerd werd door de klant, heeft deze slechts het recht

op inhouding van het gefactureerde bedrag dat betrekking heeft op het geprotesteerde

onderdeel van de factuur.

6.2 Tijdens voormelde termijn van (20) twintig maanden dient de klant alle geleverde

goederen en materialen in goede staat te onderhouden, tevens conform alle gangbare en

verplichte keuringen. Daarnaast dient de woning waarin goederen of toestellen op het

elektrisch net worden aangesloten, conform de ter zake gelden de wetgeving te voldoen

aan de technische vereisten, zo niet dan vervalt de regeling onder artikel 6.1.

6.3 De klant verbindt zich ertoe om een jaarlijks onderhoud van de door ADDEV BV

geleverde goederen te laten plaatsvinden en hiervoor alle kosten te dragen. Dit

onderhoud dient elk kalenderjaar opnieuw te gebeuren uiterlijk voor het verstrijken van

een jaar sedert de datum van het eerste onderhoud. Deze datum van eerste onderhoud

zal door ADDEV BV middels een zegel op elk geleverd goed aangebracht worden onder de

benaming “first maintenance date”. Indien de klant nalaat dit onderhoud te laten

verrichten, of zij laat na om dit tijdig te laten doen, dan vervalt de garantieregeling voor

gebreken onder artikel 6.1 en zal een klacht betreffende gebreken in geen geval worden

aanvaard. Het onderhoud waarvan sprake in het voorgaande lid, houdt in elk geval doch

niet uitsluitend een onderhoud in aan de airco, de warmtepomp en het ventilatiesysteem.

Deze omvat onder andere het reinigen van de filters, het opvullen van de koelvloeistof en

elke andere onderhoudsdaad die een normaal, zorgvuldig en vooruitziend eigenaar

jaarlijks zou laten plaatsvinden. Het onderhoud zal uitgevoerd worden door de leverancier

van ADDEV BV, doch zal geenszins geschieden onder de verantwoordelijkheid of door een

aangestelde van ADDEV BV. Die laatste is in geen geval aansprakelijk voor een

tekortkoming in het onderhoud van het geleverde goed.

De klant verbindt zich ertoe steeds het bewijs te kunnen leveren van een correct en tijdig

onderhoud conform het voorgaande, bij gebreke waaraan vermoed wordt dat het vereiste

onderhoud niet plaatsgevonden heeft.

6.4 Wanneer de materialen niet door ADDEV BV worden geleverd, geïnstalleerd en/of

voorgeschreven, draagt ADDEV BV geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft de

kwaliteit en keuze van deze materialen noch voor de mogelijks schadelijke gevolgen van

het gebruik van dergelijke materialen. Gebeurlijke gebreken, zelfs uitvoeringsgebreken,

die te wijten zouden zijn aan de keuze of het voorschrift van een verkeerd, ongeschikt of

minderwaardig materiaal, zijn ten laste van de klant. Ditzelfde geldt voor eventuele

conceptiefouten indien de plannen en tekeningen niet door ADDEV BV werden opgesteld

of wanneer deze werden opgesteld conform de specifieke wensen van de klant, tegen het

advies van ADDEV BV in. Indien de montage gebeurt door de klant of door derden worden

fouten in de installatie beschouwd te zijn veroorzaakt door de montage, behoudens

bewijs van het tegendeel. De klant vrijwaart ADDEV BV voor vorderingen van derden op

basis van schade veroorzaakt door de werken zonder enige fout vanwege ADDEV BV.

6.5 De verkochte goederen blijven eigendom van ADDEV BV tot de integrale betaling van

de prijs. Zij kunnen bijgevolg niet onroerend door bestemming of incorporatie worden.

Niettemin draagt de klant vanaf de leveringen installatie het risico voor verlies, diefstal

beschadiging of vernietiging van de goederen, zelfs in geval van overmacht. De betaalde

voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij

wederverkoop. Stockagekosten worden in rekening gebracht.

6.6 Ongeacht op welke rechtsgrond ADDEV BV zou worden aangesproken, staat ADDEV BV

opzichtens de klant maar in voor de herstelling aan de door haar geleverde en/of

geïnstalleerde goederen. Zij kan nooit gehouden zijn tot andere schadevergoedingen,

waaronder maar niet beperkt tot vergoeding van immateriële schade (vertragingsschade,

omzetderving,…) of schade aan inboedel of de bestaande goederen van de klant. In ieder

geval kan ADDEV BV slechts gehouden zijn tot het bedrag dat haar verzekering burgerlijke

aansprakelijkheid uitkeert.

6.7 In geval van doorverkoop, schenking of enige andere overdracht van het

eigendomsrecht van het door ADDEV BV geleverde goed door de klant, zal ADDEV BV

geenszins instaan voor de vrijwaring voor gebeurlijke gebreken ten aanzien van de klant

en/of ten aanzien van de derde-verkrijger. Ingevolge de overdracht van het

eigendomsrecht van het geleverde goed, komt de vrijwarings- en garantieverplichting

voor (verborgen) gebreken van ADDEV BV integraal te vervallen, behoudens indien het

gebrek te wijten is aan het opzet van ADDEV BV, haar grove schuld of die van haar

aangestelden of lasthebbers. De vrijwarings- en garantieregelingen van ADDEV BV kunnen

niet als accessorium of toebehoren van het door ADDEV BV geleverde product

overgedragen worden op basis van art. 1615 BW., noch op basis van enige andere

rechtsgrond. Indien de klant in strijd met het voorgaande toch de garantie en/of

vrijwaringsverbintenissen van ADDEV BV overdraagt aan een derde als toebehoren of

accessorium van een door ADDEV BV geleverd goed, dan zal de klant ADDEV BV vrijwaren

en integraal vergoeden voor elk nadeel, schade en/of kost die ADDEV BV

ingevolge die overdracht lijdt.

ARTIKEL 7: BETALING VAN FACTUREN

7.1 Een tussentijds saldo ten belope van nogmaals 40 % van de afgesproken prijs, bovenop

het voorschot als bepaald in art. 4.4, zal aangerekend worden gedurende de uitvoering

van de overeenkomst door ADDEV BV en betreft een tussentijdse provisie. ADDEV BV zal

deze tussentijdse provisie aanrekenen op het tijdstip dat zij het passend acht middels

factuur die uiterlijk voor de vervaldag door de klant betaald moet worden en waarop de

algemene factuurvoorwaarden van ADDEV BV van toepassing zijn. Vóór de ontvangst van

de levering en

installatie van de goederen betaalt de klant het resterende saldo (20 %) waarvoor ADDEV

BV eveneens zal factureren.

7.2 De facturen van ADDEV BV worden door de klant betaald door middel van

overschrijving op de bankrekening van ADDEV BV. De schuld is draagbaar. De vervaldag

dient steeds gerespecteerd te worden, ook indien leveringen installatie vertraagd wordt

of onmogelijk wordt gemaakt door redenen onafhankelijk van ADDEV BV.

7.3 Bij niet-tijdige betalingen is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekestelling verwijlintresten van 1% per maand verschuldigd, alsook een

schadevergoeding ten belope van het 10 % van het niet-tijdig betaalde bedrag, inclusief

BTW met een minimum van 150,00 EUR. Tevens kan ADDEV BV op dat ogenblik beslissen

de overeenkomst te schorsen of te ontbinden lastens de klant, zonder opzeggingstermijn

of vergoeding, en zonder afbreuk te doen aan het recht van ADDEV BV tot volledige

betaling van alle uitstaande bedragen en tot het bekomen van een schadevergoeding van

alle geleden schade. Bij schorsing van haar prestaties is ADDEV BV niet gehouden te

leveren en/of te installeren of enige dienst te verlenen aan de klant, ook niet met

betrekking tot andere overeenkomsten en andere leveringen en/of installaties, zolang

ADDEV BV de volledige betaling van de vervallen factuur niet heeft ontvangen. Indien de

klant nalaat het saldo zoals bepaald in art. 8.1 en 8.2 vóór de vervaldag en levering te

betalen, zal de kost voor het transport en het kraanwerk teneinde de levering te

bewerkstelligen integraal aan de klant doorgerekend worden, onverminderd hetgeen

bepaald in het voorgaande lid. De klant heeft eenzelfde recht op vergoeding voor het

geval ADDEV BV in gebreke blijft haar verbintenissen uit te voeren.

7.4 De klant blijft eveneens gehouden te betalen indien de factuur op vraag van de klant

werd opgesteld op naam van een derde.

7.5 In geval van ontbinding van deze overeenkomst in het nadeel van de klant, maakt

ADDEV BV aanspraak op een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de totale prijs incl.

BTW, met een minimum van 200,00 EUR, onverminderd haar recht op een hogere

vergoeding bij bewijs van een hogere schade. Omgekeerd kan de klant aanspraak maken

op een gelijkwaardige schadevergoeding indien de overeenkomst lastens ADDEV BV wordt

ontbonden.

ARTIKEL 8: CONCURRENTIEBEDING

8.1 De goederen en afgeleverde producten en diensten van ADDEV BV mogen niet worden

gekopieerd of aangewend voor concurrerende of commerciële doeleinden zonder

voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ADDEV BV. Desgevallend worden

voorwaarden en modaliteiten onderhandeld en gekoppeld aan eventueel gebruik.

8.2 Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven

eigendom van ADDEV BV. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden,

noch door de klant, noch door derden. Zij moeten op eenvoudig verzoek onmiddellijk

worden geretourneerd. ADDEV BV heeft het recht ze te gebruiken voor publicitaire

doeleinden zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.

8.3 De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en ADDEV BV behoudt zich het

recht voor een schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10,00% inclusief BTW

van het totale bedrag op de offerte.

ARTIKEL 9: BETWISTINGEN

9.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing en,

ingeval van betwisting, zijn naar keuze van ADDEV BV uitsluitend de rechtbanken van het

gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de klant, dan wel van de plaats waar

de verbintenissen, waarover het geschil loopt of een ervan is ontstaan of waar zij worden,

zijn of moeten worden uitgevoerd, bevoegd om daarvan kennis te nemen.